Algemene Voorwaarden

Villa Mer

Voorts onder de volgende bepalingen:

1. Villa Mer is bemiddelaar tussen eigenaar van de vakantiewoning en huurder. De lastgevingsovereenkomst tussen Villa Mer en eigenaar (hierna te noemen de verhuurder) van de vakantiewoning ligt ter inzage in het kantoor van Villa Mer.

2. Na ontvangst van het contract zal huurder aan verhuurder een handgeld van minimaal 50% van de overeengekomen huursom plus administratiekosten betalen op de aangegeven datum. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom.

3. Verhuurder is pas gebonden aan deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERHUURDER

1. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.

2. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of betreden om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, al dan niet uitgevoerd door derden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER

1. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

2. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten dan bij contract is overeengekomen. Bij overschrijding van het genoemde maximum aantal personen kan de verhuurder de overeenkomst ontbinden.

3. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt, en/ of het reglement van orde van het recreatieterrein, waarop zich het betreffende vakantieverblijf bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden - met uitzondering van de gevaren van brand – door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.

4. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.

5. Huurder is verplicht bij reservering melding te maken van het meebrengen van een huisdier. Een huisdier mag alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor overlast of schade die het gevolg kan zijn van huisdieren.

6. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

7. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was-doeleinden te gebruiken dan welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. Het is niet toegestaan om tenten e.d. op te zetten in de tuin van het gehuurde object

8. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen. Gebruik van bedden zonder linnengoed is niet toegestaan.

9. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken voor zijn omgeving.

10. Het is huurder verboden om elektrische auto’s, golfkarren e.d. op de laden bij het gehuurde object. Opladen van E-bikes is toegestaan.

ALGEMEEN

1. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging der huissleutels. Tot en met het moment van sleuteloverdracht mag verhuurder zonder verdere opgaaf van redenen een waarborgsom voor het huurobject van huurder verlangen.

2. Het vakantieverblijf dient tussen 15.00 en 16.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren zijn verplicht de verhuurder/sleutelbewaarder hiervan tijdig in kennis te stellen.

3. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard, tenzij hij binnen een uur na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris ter beschikking van de verhuurder is gesteld.

4. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.

5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van de eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

6. Huisdiervrije en rookvrije accommodaties zijn niet specifiek geschikt en bedoeld voor gasten met allergieën. Verhuurder kan niet garanderen dat accommodaties daadwerkelijk vrij zijn van sporen van huisdieren en rook en is daarom ook niet aansprakelijk voor allergische reacties of de gevolgen daarvan tijdens of na een verblijf.

ONTBINDING

1. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn;

a. Indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;

b. Indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;

c. Indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 16.00 uur, zonder schriftelijk, telefonisch of telegrafisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;

d. Indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.

ANNULERINGSBEPALINGEN

1. U dient uw annulering per e-mail of brief aan Villa Mer te geven met uw naam, aankomstdag en adres van het geboekte object. Uw annulering kunt u ook telefonisch doorgeven mits u direct daarna een bevestiging per e-mail of brief stuurt.

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast de verschuldigde administratiekosten ook annuleringskosten verschuldigd;

·          Bij annulering tot meer dan 3 maanden voor de dag van aankomst: 15% van de reissom;

·          Bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor de dag van aankomst: 50% van de reissom;

·          Bij annulering vanaf 1 maand tot 2 weken voor aankomst: 85% van de reissom;

·          Bij annulering binnen 2 weken voor aankomst: de volle reissom.

De hier bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze bepalingen geldt ook in geval van een reiswaarschuwing - en/of quarantaineverplichting bij aankomst en/of terugkeer van de huurder. Er worden geen vouchers of mogelijkheden tot omboeken aangeboden.

TOEPASSELIJK RECHT

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze, de inhoud of de formatie, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. De wetten van andere jurisdicties zijn daarom niet van toepassing en hebben geen effect op de beschikbare rechtsmiddelen.