Privacy policy:

Villa Mer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Villa Mer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

·         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

·         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

·         passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Villa Mer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Villa Mer
Boulevard de Wielingen 7a
4506 JH Cadzand-Bad
Telefoon: +31 (0)117-391514

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten

- Het versturen van nieuwsbrieven

- Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam en voornaam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat wij persoonsgegevens verstrekken aan de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Indien u via ons bedrijf een Schadeverzekering afsluit zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Allianz Verzekering in het kader van Solvency II en de Sanctiewerl Indien u via ons bedrijf een annuleringsverzekering afsluit zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Europeesche Verzekeringen (een handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031923 te Utrecht) in het kader van Solvency II en de Sanctiewet. 

Bewaartermijn

Villa Mer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.